YENİ BİR TÜRKİYE

yeni_bir_turkiye

YARALARI SARMAYA, YENİ BİR TÜRKİYE KURMAYA GELİYORUZ!

Hak ve Eşitlik Partisi’nin (HEPAR) en hazırlıklı olduğu alanlardan biri de ekonomidir…

Bizim ekonomi anlayışımızın temel düşüncesinde Milletin kaynakları ve bireyin refahı vardır.

“Milletin kaynakları” derken; yer altı ve yer üstündeki bütün varlıklarımız ve kaynaklarımız kastedilmektedir…

Madenlerden doğal varlıklara, fabrikalardan tersane ve limanlara, bankalardan stratejik üretim olanaklarına kadar her şeyin ama her şeyin, ulusal geliri artırmak, adil dağıtmak ve dış rekabete açık işleyen bir ekonomik sistem kurmak ana düşüncesine göre çalışması, ana düşüncemiz ve hedefimizdir.

“Bireyin refahı (gönenci)” derken; bireyin, doğumundan vefatına kadar “insanca yaşayacağı bir düzeni kurmak” kastedilmektedir…

Bu doğrultuda ve iş sağlayan yatırımcı bir ekonominin izleğinde; çalışanların ekonomiye kattıkları değerin karşılığını, ‘eşit işe eşit ücret’ ilkesiyle almalarını sağlamak; etkili bir sosyal güvenlik sistemi kurarak, emeklilerin yaşam kalitesini artırmak; kadın ve çocukların ezilmesine olanak tanımayan dayanışmacı bir sistemi işler kılmak ve bu yolla, hem bireyi hem de aileyi güçlendirmek, bir diğer ana düşüncemiz ve hedefimizdir.

Günümüz Türkiye’si ise, bu tablodan çok uzaktır…

Bizim “düzen partileri” diye tanımladığımız öncül-ardıl iktidar yapılanmaları, -söylemleri farklı olsa da- uyguladıkları ekonomik politikalar itibariyle, faize, ranta, haksız özelleştirmelere, kitlesel işten çıkarmalara, yabancıya mal ve varlık satışına; kısacası, “vatandaştan toplayıp”, “el oğluna borç ödeme” düzenine, bilerek-bilmeyerek çalışmışlardır…

Bu ekonomik düzen milyonca aç, milyonlarca yoksul yaratmıştır.

Hak ve Eşitlik Partisi iktidarında bu ekonomik düzen; çalışan, üreten, emeğe değer veren girişimci yararına yapılandırılacak; vergide hakkaniyet, gelirde adalet, iş ve ücret dengesi sağlanacak, o arada bölgeler ve sosyal kesimler arasındaki korkunç gelir dağılımı adaletsizliğine de son verilecektir.

Bizim ekonomik sistemimizin öznesinde insanın esenliği, ana düşüncesinde ailenin dirliği ve Milletin birliği, yer alacaktır…

İşte biz biraz bu anlayışla ve kavrayışla; “Önce Vatan-Herkes Birinci Sınıf İnsan!” diyoruz!

HEPAR’ın makro ekonomiye ilişkin özetlenebilecek ve “Türkiye’nin acil ekonomik müdahale alanları”na da karşılık gelen ve yukarıdaki iki ana paragrafta özetlenen ekonomi anlayışının temel düşüncesi, çevre değerlerini de kapsayan mikro ölçekteki ekonomik düzenleme ve önlemlerle daha belirgin ve uygulanabilir hale getirilecektir.

Bütün bu makro ve mikro önemleler ve uygulamalar da, toplumsal kesimlerle danışılarak ve uzmanlığın bilgisinden yararlanılarak, Türkiye’nin büyük devlet geleneğini ve üretici kesimlerinin deneyimleri ışığında ve demokratik bir anlayışla hayata geçirilecektir.

Bu doğrultuda Parti Programımızın temel taşlarından olan (bilindiği kadarıyla, başka hiçbir parti programının “siyasal ve yönetsel program” ve “ekonomik program” olarak neredeyse bir birine denk özgül ağırlık ve önemdeki iki kitaptan oluşmadığı da anımsanarak)

“Beyaz Kitap” tan kimi örnekler de verilebilir…

Türkiye’nin yer altı kaynakları hızla teminat altına alınacaktır; bu amaçla öncelikle bir envanter çıkarılacaktır.

Ülkemizin malı olan madenlerimiz ülke ekonomisine kazandırılacaktır.

Sürdürülebilir Kalkınma anlayışı uyarınca yenilenebilir enerji olanaklarımız arıtılacaktır.

Madenlerimizin ve yer altı kaynaklarımızın ulusal ekonomi yararına değerlendirilmesi için en son ve doğa dostu teknolojileri kullanabilecek yönetsel yapılanmalar oluşturulacaktır.

Sosyal güvenlik sistemine, bu ülke için çalışan ve üretimde bulunanlar tarafından ödenmiş her kuruş primin karşılığı kendilerine hizmet olarak geri dönecektir.

Emeklinin, işçinin, memurun, öğretmen ve öğrencinin temel sağlık hizmetlerinden yararlanmasında “para”sal kısıtlamalar devre dışı bırakılacaktır.

Okulların fiziki yapılarına standart getirilecek, minik öğrenciler sefaletten kurtarılacaktır.

Toprak reformu mutlaka yapılacak; tarımda endüstrileşmenin önü açılacak; köylerin ziraat mühendisi ve veteriner ihtiyacı karşılanacaktır.

Kırsal turizm uygulanacak ve devletçe desteklenecektir. Yeni turistik yatırımlarda doğa ve kültürel uyum ön planda tutulacaktır.

Ağaçların kontrolsüz kesilmesi yasaklanacak ve izinsiz kesilen her ağaç için belirli bir para cezası uygulanacaktır.

Nesli ve türü azalan hayvanlar için yaşadıkları bölge özellikleri dikkate alınarak, geniş çaplı milli parklar tesis edilecektir.

HEPAR, çağı doğru okuyan, Dünya’yı doğru yorumlayan, sorunları tanımlayan ama aynı zamanda somut çözüm yollarını da öneren ve insanımızın beklenti ve özlemlerine yanıt oluşturan bir ekonomi siyasetinin / dahası, bir toplumsal iddianın sahibi olan Parti’dir.

HEPAR’ı “Düzen partilerinden” hem anlayış hem kavrayış hem de işleyiş bakımından farklı kılan işte bu özelliğidir. Onların (düzen partilerinin) çoğu “eyyamcı” ve “İdare-i Maslahat”çı anlayışlar tarafından ‘çekip çevrilirken’; HEPAR,, yüzünü halka dönmüş, ülkenin gereksinimleri ve dünyanın gerçeklikleri temelinde, etkin, cesur, dinamik, dengeli bir ekonomi siyasetini çoktan belirlemiştir.

Bu gerçeğe karşın, kimi çevreler ısrarla, “HEPAR ekonomide ne söylüyor, bir türlü anlaşılamıyor!” diyorlar. Oysa aslında, değiştirmekten “korktukları”, dahası kısmen ve zımnen bir parçası oldukları sistemin ve düzenin ağırlığı altında hem kendilerinin hem de onlara oy veren milyonlarca vatandaşın ezildiği gerçeğini gizlemeye çalışıyorlar…

HEPAR’ın ise “gizlisi-saklısı” yok… Ödeyecek diyet borcu da yok…

Çünkü, Hak ve Eşitlik Partisi, halkın öz-örgütlenmesi; halkın finanse ettiği, bir siyasal parti… O nedenle hem açık sözlü, hem de verdiği sözleri tutabilecek birikime sahip olanların Partisi, HEPAR; özüyle, sözüyle bütün Türkiye’nin Partisi!

Gerçekten, Hak ve Eşitlik Partisi, Büyük Atatürk’ün karma-ekonomi modelini ön planda tutan, ekonomi yönetiminde de “akılcılığa” ve bilimsel gelişmelere önem veren bir yaklaşımın temsilcisidir. Bu nedenle geçerli ekonomik programını, -temel prensiplerine bağlı kalmak koşuluyla- çağın gelişmeleri ve halkımızın talepleri ve ülke ekonomisinin öncelikleri çerçevesinde, yenilemeye ve gelişmeye de açık tutan bir anlayışın da taşıyıcısıdır…

Üreten, gelişen, hakça bölüşen; Dünya’yla yarışta en yükseğe erişen; yepyeni ve güçlü bir Türkiye bizim işimizdir. Evet, Yaraları Sarmaya, Yeni Bir Türkiye’yi Kurmaya Geliyoruz!

HEPAR Medya ve Propaganda

1,167 Kez Toplam, 3 Kez bugun okundu

Tweet